Υλοποίηση ITIL®

Implementing ITIL®

Στόχος

Κεντρικός στόχος της συγκεκριμένης ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης είναι να παράσχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα πλαίσιο υλοποίησης της «Διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής τεχνολογίας» (ITSM Information Technology Service Management). Ο προτεινόμενος ορίζοντας υλοποίησης είναι ένα έτος.

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε στελέχη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να υιοθετήσουν, να προσαρμόσουν και να υλοποιήσουν το πλαίσιο ITIL στους ΙΤ οργανισμούς τους.

Στηρίζεται στην παρουσίαση της εμπειρίας που έχει σημειωθεί, σε έργα υλοποίησης, διεθνώς και στην πρόταση του ITIL μέσω του τόμου της συνεχούς βελτίωσης (Continual Service Improvement).

Διδακτικές ενότητες:

Στο σεμινάριο καλύπτονται:

1. The stages of implementation-The Vision

We’ll start off with an examination of what common things successful companies have done to implement ITSM solutions. These provide guidance and input for how the suggested implementation approach has been structured and organized.
Then we’ll cover the ITSM Implementation approach at a high level. This will give you a good feel for how everything comes together.
ITSM Visioning Work Stage is the first Work Stage in the ITCM Implementation effort Find out how to establish a Service Vision, Program Success Factors and prioritize what aspects of a full ITSM solution are the most important to your company.

2. Baselining the effort – ITIL Assessments

Find out how what gaps exist between the current state of your IT organization and the planned Service Vision. Identify and prioritize actions to close those gaps. Identify Initial Win Projects that will gain noticeable benefits early in your implementation efforts.

3. Translating Assessments to Action Plans

Learn what is needed to effectively plan and organize your efforts to ensure a smooth running implementation program.

4. Designing ITSM Solutions

5. Lessons learned for each ITIL Process

Find out an inventory of common Lessons learned for each ITIL Process that other companies have found valuable.

6. Transforming the Organization
Find out listings of each organizational role needed to operate each ITSM process or function once in place. It also includes descriptions for these roles to help you build your IT Service Management organization and matching job descriptions.

Εκπαιδευτικό Υλικό:

Δίνονται οι διαφάνειες παρουσίασης, και πολλά πρότυπα έντυπα για την υποβοήθηση της υλοποίησης.

Γλώσσα:

H διδασκαλία στην Ελληνική, το εκπαιδευτικό υλικό στην Αγγλική.

Διάρκεια σεμιναρίου:

32 ώρες.

Εγγυημένη εκπαίδευση για την απόκτηση των πιστοποιήσεων:

- Project Management Professional (PMP®) με βάση εξειδικευμένη εφαρμογή

- PMI Agile Certified Practitioner (PMI - ACP)® με βάση εξειδικευμένη εφαρμογή

- PMI Professional Business Analysis (PMI - PBA)sm με βάση εξειδικευμένη εφαρμογή

- PRINCE2® με βάση εξειδικευμένη εφαρμογή

- Lean Six Sigma Green and Black Belt με βάση εξειδικευμένες εφαρμογές

ITIL® Expert

Εγγυημένη εκπαίδευση για την απόκτηση πιστοποίησης σε ITIL® Foundation, Intermediate και Expert με βάση εξειδικευμένη εφαρμογή

PRIMAVERA P6

- Εκπαίδευση στο εξειδικευμένο λογισμικό διοίκησης έργων PRIMAVERA®P6